वैघकीय शिक्षण व संशोधन विभाग मुंबई येथे वैघकीय अध्यापक गुणगौरव पुरस्कार सोहळा दिनांक 05/09/2018 रोजी डाँ शिणगारे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग मुंबई येथे वैद्यकीय अध्यापक गुणगौरव पुरस्कार सोहळा दिनांक 05/09/2018 रोजी डॉ. प्रविण शिनगारे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग मुंबई येथे वैद्यकीय अध्यापक गुणगौरव पुरस्कार सोहळा दिनांक 05/09/2018 रोजी डॉ. प्रविण शिनगारे संचालक यांच्या …