Sr.No. Name Period
1 Dr. B.N. Vaidya 01.08.1975 – 22.05.1976
2 Dr. L.V. Gogate 31.05.1976 – 08.09.1976
3 Dr. M. V. Wabale 09.09.1976 – 03.01.1982
4 Dr. M. S. Joshi (incharge) 04.01.1982 – 02.10.1982
5 Dr. L.S. Joshi 03.03.1982 – 31.03.1983
6 Dr. V. G. Deshmukh 08.04.1983 – 06.07.1983
7 Dr. M. R. Patil 07.07.1983 – 23.10.1983
8 Dr. P. M. Patil 24.10.1983 – 14.05.1984
9 Dr. P.V. Jadhav 17.05.1984 – 25.05.1988
10 Dr. G.N. Borulkar 25.05.1988 – 30.11.1991
11 Dr. V. M. Gedam (incharge) 01.11.1991 – 15.12.1991
12 Dr. B. B. Chavhan 16.12.1991 – 31.10.1993
13 Dr. VishwasGavai (incharge) 01.11.1993 – 03.12.1994
14 Dr. M. S. Bharswaadkar 03.12.1994 – 23.07.1996
15 Dr. A. B. Ingle 24.07.1996 – 03.08.1998
16 Dr. A. B. Selmokar 04.08.1998 – 28.06.2001
17 Dr. (Smt) K. N. Varujkar 29.06.2001 – 11.07.2002
18 Dr. H. H. Jadhav 12.07.2002 – 07.06.2007
19 Dr. A. V. Kulkarni 08.06.2007 – 31.12.2009
20 Dr. A. P. Chaudhary 01.01.2010 – 31.05.2012
21 Dr. J. T. Sankpal 01.06.2012 – 16.06.2013
22 Dr. D. R. Kulkarni 17.06.2013 – 12.10.2016
23 Dr. Mukund B Tayade 13.10.2016 –